Όροι & προϋποθέσεις

Πνευματικά Δικαιώματα – Υλικό ReGeneration

Η ιστοσελίδα περιέχει Υλικό το οποίο ανήκει στην Global Shapers Athens Hub ή/και η Global Shapers Athens Hub έχει λάβει τις αναγκαίες άδειες για τη χρήση αυτού. Το Υλικό ReGeneration προστατεύεται από τη νομοθεσία σχετικά με διανοητική ιδιοκτησία, copyright, εμπορικά μυστικά και βιομηχανικό σχέδιο, εμπορικά σήματα. Η Global Shapers Athens Hub διατηρεί όλα τα δικαιώματα επί του Υλικού ReGeneration και της ιστοσελίδας. Η επωνυμία ReGeneration  και το λογότυπο αποτελούν καταχωρημένο σήμα της Global Shapers Athens Hub και απαγορεύεται η χρήση, αντιγραφή ή απομίμηση χωρίς την πρότερη έγγραφη συναίνεση της Global Shapers Athens Hub. Όλα τα προσαρμοσμένα στην εμπορική εικόνα του ReGeneration εικονίδια, λογότυπα, γραφικά αποτελούν tradedress του ReGeneration και δεν επιτρέπεται η χρήση, αντιγραφή ή απομίμηση αυτών χωρίς την πρότερη έγγραφη συναίνεση της Global Shapers Athens Hub. Παραποίηση, απόκρυψη ή αφαίρεση οποιασδήποτε διακριτικής ένδειξης σχετικά με copyright, σήμα ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας, που περιέχεται σε ή συνοδεύει Υλικό ReGeneration ή τρίτων μερών απαγορεύεται αυστηρά. Αλλοίωση, προσαρμογή, εκτέλεση, παρουσίαση, δημοσίευση, διανομή, αναπαραγωγή, πώληση, αδειοδότηση, αναμετάδοση, μετάδοση, δημιουργία παράγωγων έργων (derivative works) Υλικού ReGeneration χωρίς την πρότερη έγγραφη συναίνεση της Global Shapers Athens Hub απαγορεύεται.

Πνευματικά Δικαιώματα-Υλικό Χρήστη

Οι χρήστες αναγνωρίζουν και συμφωνούν ρητώς ότι α) τους ανήκει το Υλικό που θα υποβάλλουν στην ιστοσελίδα β) ότι το Υλικό που θα υποβάλλουν στην ιστοσελίδα δεν παραβιάζει ή/και καταχράται δικαιώματα τρίτων, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, copyright, δικαιωμάτων επί σημάτων, δικαιωμάτων διαφήμισης, απορρήτου γ) θα καταβάλλουν οιοδήποτε ποσό δικαιωμάτων εις ολόκληρον που θα οφείλεται εξαιτίας του Υλικού που θα έχουν υποβάλλει στην ιστοσελίδα και δ) δύνανται να συμβληθούν υπό τους παρόντες όρους.

Οι Χρήστες αναγνωρίζουν και συμφωνούν ρητώς ότι η ιστοσελίδα ReGeneration δεν αποτελεί υπηρεσία back up κι ότι δεν θα επαφίονται σε αυτήν για το σκοπό της αποθήκευσης ή/και backup του Υλικού που θα επιλέξουν να υποβάλλουν στην ιστοσελίδα. Σας συνιστούμε να τηρείτε το δικό σας αρχείο του Υλικού που θα υποβάλλεται στην ιστοσελίδα. Η Εταιρεία δεν θα υπέχει με οιοδήποτε τρόπο ευθύνη για την απώλεια οιουδήποτε Υλικού για οποιοδήποτε λόγο, της διακοπής ή καταστροφής της ιστοσελίδας ή της βλάβης του server ή της διακοπής των τηλεπικοινωνιών ρητώς συμπεριλαμβανομένων.

Κανόνες Δεοντολογίας

Οι χρήστες αναγνωρίζουν και συμφωνούν ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το Υλικό που αναρτούν, αποστέλλουν, μεταδίδουν, καθιστούν διαθέσιμο στην ιστοσελίδα. Η Εταιρεία, το Πρόγραμμα, η διοίκηση κι οι συνεργάτες αυτής ουδεμία ευθύνη φέρουν σχετικά. Η Εταιρεία δύναται να ελέγχει το Υλικό που αναρτάται στην ιστοσελίδα ΔΕΝ είναι όμως υποχρεωμένη να το πράττει. Η Εταιρεία ΔΕΝ εγγυάται για την ακρίβεια, πληρότητα, νομιμότητα και ποιότητα του  Υλικού που αναρτάται στην ιστοσελίδα από τους χρήστες. Η Εταιρεία ΔΕΝ υπέχει καμία ευθύνη σχετικά με οποιοδήποτε σφάλμα ή παράλειψη υφίσταται σε οποιοδήποτε Υλικό ή για οποιαδήποτε βλάβη, ζημιά ή/και απώλεια προκύψει από ή σε σχέση με το Υλικό που αναρτούν, αποστέλλουν, μεταδίδουν, καθιστούν διαθέσιμο στην ιστοσελίδα οι χρήστες.

Οι χρήστες οφείλουν να συμμορφώνονται με όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανόνες, εθνικούς και διεθνείς.

Ειδικότερα, άμεσα ή έμμεσα:

Απαγορεύεται η ανάρτηση, αποστολή, μετάδοση, διάθεση μέσω της ιστοσελίδας Υλικού παράνομου, απειλητικού, δυσφημιστικού, προσβλητικού, υβριστικού, ρατσιστικού, πορνογραφικού, χυδαίου, απειλητικού, παραβιάζοντος δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εγείρον συναισθήματα μίσους.

Απαγορεύεται η ανάρτηση, αποστολή, μετάδοση, διάθεση μέσω της ιστοσελίδας Υλικού που περιέχει κακόβουλο λογισμικό, ιούς.

Απαγορεύεται η ανάρτηση, αποστολή, μετάδοση, διάθεση μέσω της ιστοσελίδας Υλικού με σκοπό την προώθηση ανεπιθύμητου περιεχομένου (spam).

Απαγορεύεται η ψευδής/παραπλανητική δήλωση στοιχείων προσώπου, φυσικού ή νομικού, ρητώς συμπεριλαμβανομένης της ύπαρξης συνεργασίας ή οιασδήποτε σχέσεως με οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπo.

Απαγορεύεται να προχωρήσουν οι χρήστες σε οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα μέσω της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων πωλήσεων, διαφήμισης, διαγωνισμών, εκτός εάν λάβουν την πρότερη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας.

Απαγορεύεται η ανάρτηση, αποστολή, μετάδοση, διάθεση μέσω της ιστοσελίδας Υλικού το οποίο παραβιάζει την ιδιωτική ζωή άλλων χρηστών ή οιουδήποτε τρίτου μέρους.

Απαγορεύεται η συλλογή δεδομένων από την ιστοσελίδα.

Απαγορεύεται η χρήση της ιστοσελίδας με σκοπό την έρευνα, παρακολούθηση, παρενόχληση χρήστη.

Απαγορεύεται η αλλαγή ή τροποποίηση της ιστοσελίδας ή η αλλαγή ή τροποποίηση οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας ή εφαρμογής με σκοπό να νοηθεί ψευδώς ότι η εν λόγω ιστοσελίδα ή εφαρμογή συνδέεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με την ιστοσελίδα www.regeneration.gr ή/και την Εταιρεία ή/και το Πρόγραμμα.

Απαγορεύεται η αντίστροφη μηχανική (reverse engineering), αποκωδικοποίηση, ανακατασκευή πηγαίου κώδικα, αποσυναρμολόγηση ή απόπειρα εξαγωγής πηγαίου κώδικα ή αλγόριθμου ή οιουδήποτε μέρους της ιστοσελίδας, με εξαίρεση στον περιορισμένο βαθμό που εφαρμοστέοι νόμοι απαγορεύουν ρητώς τέτοιο περιορισμό.

Απαγορεύεται η συλλογή Υλικού από την ιστοσελίδα δια αυτοματοποιημένων μέσων.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, δημιουργία παράγωγων έργων, πώληση, εμπορία, ανταλλαγή, επίδειξη ή με άλλο τρόπο εκμετάλλευση της ιστοσελίδας, εκτός εάν επιτραπεί ρητώς από την Εταιρεία.

Απαγορεύεται η αντιγραφή, ενοικίαση, διανομή ή με άλλο τρόπο μεταβίβαση των δικαιωμάτων των χρηστών που προκύπτουν από τους παρόντες όρους χρήσης.

Οι χρήστες δεν επιτρέπεται να δρουν με τρόπο που παρεμποδίζει την ορθή κι εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας.

Οι χρήστες δεν επιτρέπεται να δρουν με τρόπο που προκαλεί ή δύναται να προκαλέσει υπέρμετρο φόρτο στην υποδομή της ιστοσελίδας ή/και της Εταιρείας ή/και του Προγράμματος ή/και των συνεργατών αυτής.

Οι χρήστες δεν επιτρέπεται να παρακάμπτουν μέτρα που χρησιμοποιεί η Εταιρεία για να αποτρέψει ή να περιορίσει την πρόσβασή τους στην ιστοσελίδα, εάν η Εταιρεία έχει αναστείλει ή απαγορεύσει την πρόσβασή τους σε αυτήν.

Οι χρήστες δεν επιτρέπεται να παραβιάζουν με οιονδήποτε τρόπο τους παρόντες όρους χρήσης, της πολιτικής απορρήτου ρητώς συμπεριλαμβανομένης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει, διαγράψει, επεξεργαστεί, τροποποιήσει, περιορίσει, αποκλείσει Υλικό, Υλικό Χρηστών ρητώς συμπεριλαμβανομένου, κατά την αποκλειστική της κρίση, χωρίς πρότερη ειδοποίηση κι αιτιολογία, το οποίο κατά την αποκλειστική κρίση αυτής νοείται ότι παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την πρόσβαση σε ή να περιορίσει, αναστείλει ή αποκλείσει πλήρως χρήστη από την ιστοσελίδα.

Ανεπίκλητη Επικοινωνία

Η Global Shapers Athens Hub και η ικανότατη ομάδα στελεχών και συνεργατών της στοχεύουν στην βελτιστοποίηση του Προγράμματος ReGeneration κι εργάζονται καθημερινώς προς το σκοπό αυτό. Υφίσταται η πιθανότητα να επεξεργαζόμαστε ιδέα ομοιάζουσα ή παρόμοια με αυτή χρήστη. Η Εταιρεία δεν αποδέχεται ανεπίκλητο Υλικό οποιουδήποτε είδους και δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για την μετάδοση τέτοιου Υλικού οποιουδήποτε είδους. Αποτελεί πολιτική της Εταιρείας να μην αποδέχεται ή εξετάζει Υλικό οποιουδήποτε είδους, ιδέες, πληροφορίες κι οποιοεσδήποτε προτάσεις με την εξαίρεση αυτών που έχει συγκεκριμένα αιτηθεί υπό ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις. Σε περίπτωση που παρά την ανωτέρω πρακτική της Εταιρείας επιλέξετε να μας αποστείλετε Υλικό, ιδέες, προτάσεις κι πληροφορίες οποιουδήποτε είδους, συμφωνείτε ότι η Εταιρεία είναι ελεύθερη, χωρίς να υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη ή να φέρει οποιαδήποτε οικονομική υποχρέωση απέναντί σας, να χρησιμοποιεί αυτό το Υλικό για οποιοδήποτε σκοπό. Παρέχεται συνεπώς στην Εταιρεία σχετικά μη – ανακλητή, παγκόσμια, μη αποκλειστική, ελεύθερη της υποχρέωσης καταβολής δικαιωμάτων, με δυνατότητα παροχής υποαδειοδότησης από την Εταιρεία, ελεύθερα μεταβιβαστή άδεια.

COOKIES

H Global Shapers Athens Hub χρησιμοποιεί cookies προκειμένου να βελτιώσει την εμπειρία των επισκεπτών της ιστοσελίδας www.regeneration.gr . Τα cookies είναι αρχείο που περιέχει έναν κωδικό αναγνώρισης. Τα cookies δε μπορούν να μεταδώσουν ιούς ή να παράσχουν πρόσβαση στο σκληρό δίσκο του χρήστη.

Ειδικότερα,χρησιμοποιούνται cookies που μας βοηθούν να καταλάβουμε πώς οι επισκέπτες αλληλεπιδρούν με την Ιστοσελίδα, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με το τι επισκέφτηκαν, το χρόνο που ξόδεψαν καθώς και τα τυχόν προβλήματα που ανέκυψαν, όπως για παράδειγμα μηνύματα λάθους . Αυτό μας βοηθάει να βελτιώσουμε τη λειτουργία της Ιστοσελίδας. Τα στοιχεία που καταγράφονται δεν ταυτοποιούν τους χρήστες και όλα τα δεδομένα συλλέγονται & συγκεντρώνονται ανώνυμα.

Περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να δείτε εδώ: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Cookies μπορεί να χρησιμοποιούνται στην παρούσα ιστοσελίδα και σε σύνδεση με το περιεχόμενο μας και σε διαφημίσεις που εμφανίζονται σε τρίτα sites και online υπηρεσίες ώστε να αναγνωρίσουμε ότι έχετε δει ή έχετε αλληλεπιδράσει με το περιεχόμενό μας ή με διαφημίσεις μας.Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα cookies και τις πληροφορίες που θα συλλεγούν μέσω αυτών για να περιορίσουμε τον αριθμό των φορών που εμφανίζεται σε εσάς τυχόν διαφήμισή μας.Kι αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες ανώνυμα.

Η Global Shapers Athens Hub και το Πρόγραμμα ReGeneration δε δύναται να εξακριβώσει την ταυτότητα του χρήστη από τις πληροφορίες που συλλέγονται μέσω των cookies. Τα cookies δεν αποθηκεύουν στοιχεία τα οποία μπορούν να προσωποποιήσουν τον χρήστη, όμως προσωπικά στοιχεία τα οποία αποθηκεύονται από την ιστοσελίδα και αφορούν τους χρήστες /επισκέπτες είναι δυνατόν να συνδεθούν με τις πληροφορίες που αποθηκεύονται και μπορούν να ληφθούν από τα cookies.

Τρίτοι (Facebook, Google) χρησιμοποιούν cookies που μπορούν να ταυτοποιήσουν τους χρήστες καθώς και το γεγονός της εισόδου τους στον ιστότοπο regeneration.gr. Facebook & Google δύνανται να χρησιμοποιήσουν τα cookies και τα στοιχεία που συλλέγουν μέσω αυτών για την προβολή στους εν λόγω χρήστες διαφημίσεων και υλικού του ReGeneration ή να εμφανίσουν στα analytics της σελίδας regeneration.gr την ανάλυση των επισκέψεων των χρηστών στην ιστοσελίδα ή να εμφανίσουν στους χρήστες όταν βρίσκονται σε περιβάλλον εκτός της ιστοσελίδας regeneration.gr περιεχόμενο/διαφημίσεις που άπτεται των ενδιαφερόντων τους με βάση τα στοιχεία που έχουν συλλέξει μέσω cookies για τις σελίδες που επιλέγουν να επισκέπτονται (πχ regeneration.gr).